معادل یورویی نرخ فروش ارز در بازار ثانویه در کانال ۹۵۰۰ تومان/۴.۹ میلیارد یورو عرضه شد

بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه، نرخ فروش ارز از سوی صرافان به واردکنندگان در کانال ۹۵۰۰ تومان قرار گرفته است.