عزاداری آخر صفر در بیت آیت‌الله جوادی آملی به روایت تصویر

مراسم عزاداری آخر ماه صفر در بیت آیت‌الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در قم برگزار شد.