سمنان| نماینده شیخ عیسی قاسم: شهید حججی الگویی برای همه جهانیان است

نماینده رهبر شیعیان بحرین، شهید محسن حججی را الگویی برای همه جهانیان خواند.