سخنگوی شورای نگهبان: ترجمه CFT هم ایراد داشت

سخنگوی شورای نگهبان گفت که ترجمه‌ی CFT هم همچون پالرمو محل ایراد بوده است.