«ریچارد کاتم» که بود و امیرانتظام چه ارتباطی با وی داشت؟

یکی از موارد اتهام عباس امیرانتظام ارتباط وی با «ریچارد کاتم» مامور سفارت آمریکا در تهران بود اما ریچارد کاتم که بود و چه ماموریتی در ایران داشت؟