دست ترامپ در جیب اروپا / دود تحریم نفتی ایران به چشم چه کسانی می رود؟

با اعمال تحریم نفتی علیه ایران و به تبع آن افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دود تحریم ها مستقیما به چشم مصرف کنندگان نفت می رود و به گفته وزیر نفت ایران، ماه‌های آینده ماه‌های دردناکی برای مصرف‌کنندگان نفت پیش‌بینی می شود.