درخواستی برای بررسی وضعیت بازنشستگی “کشت پور” ارائه نشده است

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: هنوز درخواستی از سوی شورای شهر تهران برای بررسی وضعیت کشت پور یکی از گزینه‌های تصدی شهرداری تهران درباه بازنشستگی وی ارائه نشده است.