تهران| «طرح ترافیکی» اسلامشهر در انتظار مصوبه شورای ترافیک است

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل شهری شهرداری اسلامشهر گفت: طرح ترافیکی برای اجرا آماده و منتظر مصوبه شورای ترافیک شهرستان هستیم تا با اجرای آن شاهد کاهش بار ترافیکی در معابر مهم شهری باشیم.