“امام؛بدون تحریف-۱۵″| پاسخ امام خمینی به شرط شاه برای تبعید نشدن

امام خمینی در برابر درخواست یکی از عوامل رژیم پهلوی برای سکوت در برابر شاه، فرمودند “من هرجا وظیفه شرعی‌ام ایجاب بکند، نمی‌توانم ساکت بنشینم.”