اعمال و زیارات روز ۲۸ صفر + صوت

همزمان با فرا رسیدن روز ۲۸ صفر، اعمال توصیه شده برای این روز منتشر شده است.